Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

Dřevotvar družstvo (dále jen „družstvo“) v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) zavádí a blíže upravuje pravidla vnitřního oznamovacího systému.

Účelem těchto pravidel je zajistit kanály pro podání oznámení případných protiprávních jednání, zajistit ochranu totožnosti oznamovatelů a zajistit jejich ochranu před odvetnými opatřeními.

Protiprávním jednáním ve smyslu Vnitřního oznamovacího systému družstva se rozumí protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít, a které:

  1. má znaky trestného činu
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty nad 100 000 Kč
  3. porušuje jiné právní předpisy vyjmenované v § 2 odst. 1 písm. d) zákona.

Případná oznámení přijímají a posuzují příslušné osoby a dále postupují zejména v souladu s §11 a §12 zákona.

Podané oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení tyto údaje nemusí obsahovat, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

Družstvo určilo tyto příslušné osoby:

  1. Naďa Dušková, tel: + 420 730 870 922

Družstvo zavedlo vnitřní oznamovací systém pro veškerá oznámení podaná podle zákona a k tomuto účelu zřizuje tyto způsoby podání oznámení:

  1. elektronicky na e-mailovou adresu nada.duskova@drevotvar.cz
  2. písemně na adresu zaměstnavatele Dřevotvar družstvo, Slezská 535, 561 64 Jablonné nad Orlicí, musí být viditelně označeno „NEOTVÍRAT, k rukám příslušné osoby“
  3. písemně do označené schránky důvěry umístěné v jídelně družstva
  4. nebo telefonicky na uvedené číslo příslušné osoby, od pondělí do pátku 9:00 – 13:00 hodin
  5. osobně, pokud o to oznamovatel požádá

V případě podání oznámení prostřednictvím jiných kanálů, než je uvedeno výše, družstvo nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se zákonem.

Kromě podání oznámení prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel využít externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti. V případě podezření ze spáchání trestné činnosti, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, tedy na Policii ČR.

Zpracovávání osobních údajů v souvislosti s podáním oznámení, včetně jejich uchovávání, probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Oznamovatel podáním oznámení souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

Kontakty

Dřevotvar družstvo
Slezská 535
Jablonné nad Orlicí
561 64
Firemní prodejna Jablonné n. Orl.
Slezská 535
Jablonné nad Orlicí
561 64
PO - PÁ:
08:00 - 11:30 hod.
12:00 - 15:00 hod.